AD 1756 Kabibe Shells

Short description

Bowl round 46 cm. Height 28 cm. Rim 5 cm. white kabibe shell leaves (N) or black tab shell (A). AD-1756/40N and A Bowl round 65 cm. Height 40 cm. Rim of 5 cm. AD-1756/60 N and A

Grösse
Copyright Adiem 2018